jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden velvoittavuus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset  ja yksittäisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan.  Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee ottaa perusteiden mukaiset paikalliset suunnitelmat käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat valtakunnallisesti yhtenäiset ja velvoittavat oikeudellisesti paikallisia varhaiskasvatuksen järjestäjiä laatimaan  valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat.

 

   " Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa."

 

Varhaiskasvatusta voidaan  toteuttaa soveltavasti valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden velvoittavuudesta huolimatta  sovittamalla paikallisesti laadittavat varhaiskasvatussuunnitelmat ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat paikallisiin olosuhteisiin, jolloin paikallisesti päätettäviä asioita ovat mm. varhaiskasvatuksessa  ja lapsen varhaiskasvatuksessa käytettävä kieli, paikallisesti laadittavan varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen alueellisena yleissuunnitelmana tai jopa yksikköryhmäkohtaisesti tarkennettuna,  paikallisesti toteutettavien varhaiskasvatussuunnitelmien ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien rakenteiden, käsittelyjärjestysten ja julkaisutapojen määrittely, varhaiskasvatushenkilöstön roolien selkeyttäminen  paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä sekä se,  miten paikalliset erityispiirteet, varhaiskasvatuksen erilaiset järjestämisen tavat, kehittämisen tavoitteet sekä lapsia koskevat muut paikalliset suunnitelmat otetaan varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa huomioon.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteisiin, jotka siis oikeudellisesti velvoittavat paikallisia varhaiskasvatuksen järjestäjiä, sisältyy YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen kirjattu yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun periaate sekä syrjintäkielto. Varhaiskasvatuksessa tulee siis toteutua mm. seuraavat periaatteet :

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri.

Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön vuorovaikutuksessa.

Perheiden monimuotoisuus

Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin ja perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle61. Lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita
tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Koska esiopetus, jota säätelee perusopetuslaki ja jota ohjaa Opetushallituksen määräyksenä annettu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, on osa varhaiskasvatusta, on tässä yhteydessä syytäkin korostaa varhaiskasvatuksen siten olevan keskeinen osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla.

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta heidän toimiessaan sosiaalisina malleina ja heidän ohjatessaan lapsia kasvun ja oppimisen poluille.

Lukuharjoituksena jokainen sosiaalisena mallina ja lasta kasvun ja oppimisen poluille ohjaajana toimiva huoltaja voikin nyt lukea vaikka ihan ääneen näytteen Opetushallituksen antamasta määräyksestä varhaiskasvatuksen valtakunnalliseksi perusteiksi - esimerkiksi kohdasta 2.1, missä määritetään varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet :

"Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta. Varhaiskasvatusta voidaan varhaiskasvatuslain mukaan toteuttaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Laissa säädetty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen koskee päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta.

Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Esiopetuksessa olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen lain oikeuttamalla tavalla. Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää varhaiskasvatuksen itse tai hankkia varhaiskasvatuspalveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hankittaessa varhaiskasvatuspalveluja muilta palvelujen tuottajilta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat
palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään varhaiskasvatusta koskevien säädösten sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Yksityisen palvelun järjestäjän ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta vastaavat kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatusta voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä. Viittomakieltä käyttävälle lapselle voidaan antaa varhaiskasvatusta viittomakielellä.

Kunnan käytettävissä tulee olla varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti erityislastentarhanopettajan palveluja."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset