jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Tasa-arvolaki 2015

     Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut vuoden alusta voimaan tulleen uudistetun tasa-arvolain yksityiskohtaista soveltamista helpottamaan tarkoitetun käsikirjan, jonka nimike on kaikessa kekseliäisyydessään pelkistetysti  :

 

    TASA-ARVOLAKI 2015

 

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Tasa-arvolakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla. Lakia ei sovelleta perheenjäsenten välisiin tai muihin yksityiselämän piiriin kuuluviin suhteisiin eikä uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan. 

Tasa-arvolaissa on kolmenlaisia säännöksiä: tasa-arvon edistämissäännökset, syrjinnän kiellot sekä oikeussuojaa ja valvontaa koskevat säännökset.

Tasa-arvon edistämissäännökset velvoittavat ehkä eniten viranomaisia, joiden velvollisuutena on kaikissa toimissaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisestiedistää tasa-arvoa - näitä edistämistoimia ovat mm.hyviksi koetut vakiinnutetut käytänteet, tavoitteellisetkiintiöt, suvaus ja tilastojen perusteella tehtävät tasa-arvosuunnitelmat.

Suunnitelmallinen edistämisvelvoite koskee tämän lisäksi opetusta ja koulutusta järjestäviä tahoja sekä työnantajia, joiden on suunnitelmallisesti huolehdittava siitä, että opetus- tai työympäristö tukevat  syrjimättömyyttä. 

Tasa-arvolaissa määritellään ja kielletään sukupuoleen perustuva syrjintä. Kielto koskee lain koko soveltamisaluetta eli pääsääntöisesti kaikkia yhteiskuntaelämän alueita ja kaikkia tilanteita, joissa syrjintää voi esiintyä. Syrjintä voi ilmetä periaatteessa kahdella tavalla - välittömänä syrjintänä  tai rakenteellisesti välittyvänä.

                   "Välitöntä sukupuoleen perustuvaa syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä sekä eri asemaan asettaminen sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Välillistä sukupuoleen perustuvaa syrjintää on eri asemaan asettaminen sellaisen säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, joka vaikuttaa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta, mutta jonka vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epä- edulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Välillistä syrjintää on myös eri asemaan asettaminen vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Tällöin myös samaa sukupuolta olevien henkilöiden kohtelua voidaan verrata toisiinsa. "

Käsikirjassa on yksilöity sukupuoleen perustuvan syrjinnän muotoja ja menetelmiä niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä mahdollisen syrjinnän uhrille oikeutuvat hyvitykset. Tällaisia viitekehykseensä asettuvia erityisesti kiellettyjä syrjinnän muotoja ovat seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä, syrjintä valintatilanteissa, palkkaukseen tai muihin työehtoihin liittyvä syrjintä, syrjintä raskauden ja perhevapaiden perusteella, syrjintä johtamisessa, työtehtävien jakamisessa ja työolojen järjestämisessä , syrjintä työsuhteen purkamisen tai lomautusten yhteydessä sekä ainakin syrjintä tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa. Syrjinnän kielto koskee myös etujärjestöjä kuten ammattiliittoja - edunvalvontaa harjoittava järjestö ei saa asettaa ketään epäedulliseen asemaan  sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella .

Tasa-arvolain valvonnasta vastaavat  tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on  valvoa tasa-arvolain sekä ensisijaisesti syrjinnän kiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista, edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamista, antaa tietoja tasa-arvolainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä sekä seurata tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvoo sekä yhdenvertaisuuslain että tasa-arvolain noudattamista. Tasa-arvovaltuutettu ja työmarkkinakeskusjärjestöt voivat viedä lautakunnan käsiteltäväksi tasa-arvolain syrjintää koskevia asioita, ja tasa-arvovaltuutettu lisäksi tasa-arvosuunnitelmaa koskevia asioita. Tuomioistuin voi pyytää lautakunnalta lausunnon tasa-arvolain syrjintäkieltoja koskevien säännösten soveltamisesta lain tavoitteiden kannalta merkittävässä asiassa. 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset