jiihooantikainen wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen

Mieserityisiä tasa-arvokysymyksiä ja ongelma-alueita

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on pitkään lähestytty ja käsitteistetty naisnäkökulmasta, mille seikalle on olemassa adekvaatit historiaan sidotut perusteensa. Naisten asema yhteiskunnassa kun on ollut ja on edelleenkin monella keskeisellä elämänalueella alisteinen miesjohtoisen päätöksenteon alaisuuteen, joskin omalla autonomisella vyöhykkeellään.

Naisasialiike on tunnetusti ja ansiokkaasti vuosikymmenien mittaisen uurastuksen myötä saavuttanut jo useita tavoitteistaan pyrkimyksissään edistää sukupuolten välistä tosiasiallista tasa-arvoa kyseenalaistamalla kulloisellakin ajanjaksolla vallitsevia normeja ja käytänteitä. Jatkuvan debatin seurauksena on myös tullut ilmeiseksi se seikka, että tasa-arvo ei ole riippuvainen ainoastaan yhden "eturyhmän" syrjityn aseman huomioimisesta, vaan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen kuuluu kaikkien osapuolten huomioiminen dynaamisen muutosprosessin eri vaiheissa holistisen linjakkuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi.

Kansan kielellä sanottuna tuo edellinen tarkoittaa sitä, että naisten aseman parantaminen onnistuneesti ja kokonaisvaltaisen kestävästi vaatii miesten ja maskuliinisuuden vaateiden huomioimista paitsi tangentiaalisilla rajapinnoilla, niin myös ja ennen kaikkea maskuliinisuuden sensitiivisesti segregoituneilla vyöhykkeillä.

Miesten Tasa-arvo ry:n jäsenenä, selkeyden vuoksi ja muutenkin mukavana miehenä esitän seuraavaksi joitakin keskeisiä mieserityisiä (maskuliinisuuden sensitiivisesti segregoituneita) tasa-arvoon liittyviä teemaosioita luetelmaviivoitetussa ja siten lyhennetyssä (kirjoituksen aiheeseen sopivassa "jämäkässä") muodossa.

 

  • terveys, terveyserot ja hyvinvointiosaamisen puutteet
  • syrjäytyminen yhteiskunnasta, rikollisuus, asunnottomuus yms.
  • koulutus, oppimisvaikeudet
  • sukupuoliroolien ahtaus
  • yhteiskunnan asettamat velvoitteet kuten asevelvollisuus
  • isyys ja huoltajuus
  • väkivalta, aggressio
  • itsemurhat, itsetuhoinen käyttäytyminen ja päihteet
  • tapaturma-alttius työssä ja vapaa-ajalla
  • maskuliinisuuden sisäiset hierarkiat, hegemoninen maskuliinisuus

 

Kaikki luetellut teemaosiot ovat toki mukana hallituksen eduskuntakaudet ylittävässä tasa--arvo-ohjelmassa ja siten periaatteessa poliittisen päätöksenteon ytimessä esimerkiksi käsiteltäessä virallisten hankkeiden tai lainsäätämisen sukupuolivaikutuksia, mutta imaginaarisen henkilökohtaisen asenneavaruuden  ja siten käyttäytymistä ohjaavien mielikuvien hahmottamiseksi aiheiden yksityiskohtaisempi jäsentäminen on myös tarpeen. Mikä toteutunee parhaiten vuorovaikutteisessa dialogissa.

 

Niin?

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

En ymmärrä miten listasi liittyy tasa-arvoon. Paitsi tuo "sukupuoliroolien ahtaus". Yleensä niillä naisilla on eniten tasa-arvo-ongelmia, jotka haluavat olla miehiä. Ja myös toisin päin. Niillä miehillä on eniten tasa-arvo-ongelmia jotka haluavat olla naisia. Eli ongelma on sukupuoliroolien ahtaus.

Käyttäjän JoonasHelander kuva
Joonas Helander

Millä lailla väkivalta ja aggressio on mielestäsi miestasa-arvon kannalta ongelma?

Miksi asevelvollisuus tarvitsee alku selityksen muut yhteiskunnalliset? Mitä muita velvollisuuksia miehelle on asetettu mitä naisella ei ole?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lähes puolet väkivallan aikuisuhreista on miehiä ja väkivaltaisuuteen taipuvaisista vastaavasti enemmistö miehiä, joten väkivalta liittyy olennaisesti mieheyden segregoituneeseen vyöhykkeeseen.

Kouluikäisten poikien keskuudesta tehtyjen laadullisten tutkimusten mukaan poikien elämää hallitsee väkivallan kulttuuri ja vahva hierarkia, mikä pahimmoillaan on sitten eskaloitunut tunnetuissa kouluampumisissa.

Isyyslain säännökset velvoittavat miehiä miehinä kuten asevelvollisuuslakikin.

Risto Koivula

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIn...

" Nyt VAS on päässyt "omaa alaansa" olevan ongelmatiikan pariin, kun Paavo Arhinmäen asettaman "Miespoliittisen työryhmän" raportti on ilmestynyt.

http://nakokulma.net/index.php?topic=11024.msg2442...

Otan tarkemmin tarkasteltavaksi vain yhden kohdan, joka lisäksi ei ole "Miehet ja seksi", vaan (em. "tieteistä" "viisastuneena"...), "Miehet ja väkivalta"...

http://nakokulma.net/index.php?topic=11024.msg2444...

Yllättävintä mielestäni on, että tässä ilmeisesti pitkälle (pro)feministimiesten tuotoksessa luetaan ASEVELVOLLISUUS YHTEISKUNNAN KESKEISIMPIIN PERUSSIDOKSIIN (jolla tavalla esimerkiksi mah- dolliset "stalinistimiehet ja -naiset" (eli siis leninisti-) missään tapauksessa EIVÄT ajattele... Eivätkä kaikki ns. "repusiinitkaan", eivät edes kaikki demarit... Emme vaan näe sitä yhteiskunnan syvim- pään olemukseen kuuluvana yhteisyysrituaalina,kuten eräät, vaan käytännollisenä tietona faktuaa- lisesti olemassa olevista asejärjestelmistä, joista ja sotilasliitoista pitäisi hankkiutua järjestyneesti eroon.) Minähän en sinänsä vastusta asevelvollisuudellista tasa-arvoa: vähemmän ja järkevämpää palvelusta useammalle sopii erinomaisesti... Se on myös ainoa satavarma ja koeteltu keino "naisiin kohdistuvaa erityisväkivaltaa kohtaan kriiseissä", josta on femareilla Hölösen johdolla paljon ollut parrankin pärinää..)

www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=98...

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:3

Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa POHTIVA TYÖRYHMÄ

Väliraportti

KUVAILULEHTI
Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö
Päivämäärä 19.2.2014

Tekijät
Toimeksiantaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

HARE-numero ja toimielimen asettamispäivä: STM082:00/2012

Muistion nimi: Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtiva työryhmä. Väliraportti

Tiivistelmä

Tasa-arvoasioista vastaavan ministeri Paavo Arhinmäen nimittämä, mieskysymyksiä tasa-arvo- politiikassa pohtiva työryhmä aloitti toimintansa tammikuu ssa 2013. Työryhmä koostuu miesjär- jestöjen ja poikatoiminnan sekä SETA:n, TANE:n ja neljän ministeriön edustajista. Työryhmän toimikausi päättyy 15.10.2014.

Miestyöryhmän tehtävät ovat asettamispäätöksen mukaan:miehiä koskevien uusien tasa-arvo- kysymysten identifiointi ja jo havaittujen kysymysten tarkentaminen, tasa-arvo-ohjelman miehiin liittyvien toimenpiteiden vauhdittaminen, vuorovaikutuksen kehittäminen ministeriöiden virkamiesten ja miesjärjestöjen välillä, miehet ja tasa-arvo -seminaarin järjestäminen.

Työryhmä on asettanut työlleen seuraavat tavoitteet: miehet ja naiset kokevat tasa-arvon yhteiseksi asiaksi ja tasa- arvopolitiikan yhteiseksi politiikaksi, tasa-arvoa edistävät poliittiset toimenpiteet miesten ongelmien ratkaisemiseksi, tilan luominen miesten moninaisuudelle.

Työryhmä kokoontui kevätkaudella 2013 seitsemän kertaa ja syyskaudella 2013 neljä kertaa. Työryhmän väliraportti julkaistiin helmikuussa 2014. Loppuraporttia valmistelevassa väliraportissa summataan työryhmän tähänastista toi- mintaa ja otetaan kantaa meneillään oleviin prosesseihin, kuten tasa-arvo-ohjelman miehiä koskeviin toimenpiteisiin. Väliraportin päätarkoitus on avata työryhmän työskentelyä avoimeksi keskusteluksi keskeisten sidosryhmien kanssa. Työryhmän jäsenet eivät ole sitoutuneet yksittäisiin keskustelunavauksiin. Kyseessä ovat nimenomaan työryhmän esittämät keskustelunavaukset eivätkä työryhmän esitykset.

...

4.5 MIESKUVA, MONINAISUUS JA VÄKIVALTA

Nykyajan Suomessa miehillä on aiempaa selvästi moninaisemmat mahdollisuudet toteuttaa itseään. Yhteiskunnassa jo pitkään vallinneen tasa-arvokäsityksen myötä monimuotoinen mieheys onkin sitä arkisempaa, mitä nuoremmasta sukupolvesta on kysymys.

Sukupuoli voidaan nähdä rikkautena, joka mahdollistaa asioita. Sukupuoli myös rajoittaa yksilöiden toimintaa kaksijakoisesti, usein hienosyisemminkin. Se, millä tavoin ja mihin suuntaan sukupuoli pakottaa tai ohjaa ihmisiä eroaa miesten ja naisten välillä, mutta myös historian eri ajankohtien sekä yhteiskuntien, kulttuurien ja yksilöiden välillä. Sukupuolen tuottamat rajoitteet ovat muuttuvaisia ja muutettavissa.

Feminismin ja naisliikkeen historia on monilta osin ollut naisten elintilan laajentamista, sukupuolen purkamista sen rajoittavilta ja pakottavilta osin.

Stereotyyppiset sukupuoliroolit voivat rajoittaa myös miesten vapautta ja miehenä olemista. Sukupuoli ohjaa miehiä ulkoapäin merkkeinä, rituaaleina, puhetapoina, normeina, käyttäytymisenä, käytäntöinä ja yhteiskunnallisina instituutioina, mutta myös sisältäpäin, sisäistettyinä ajattelutapoina, käsityksinä ja tunteina. On pyrittävä vaikuttamaan näihin kaikkiin, kun halutaan väljentää miehenä olemisen rajoja ja monipuolistaa mieskuvaa.

Monia poliittisia ja yhteiskunnallisia toimenpiteitä voidaan katsoa siitä näkökulmasta, miten ne laajentavat tai kaventavat miehenä olemisen tilaa. Mieskuvan muuttamisen kannalta erityistoi- menpiteiden sijasta ratkaisevimpia saattavat olla muutokset ja uudistukset jotka kohdistuvat esimerkiksi vanhemmuuteen, parisuhteeseen, työelämään tai asevelvollisuuteen. Esimerkiksi vanhempainvapaita koskevan 6+6+6 -mallin toteuttaminen on tärkeää isyyden tukemisen ja tasa-arvon edistämisen vuoksi, mutta myös miesten elämänkokemuksen ja mieheyden monipuolistamisen kannalta.

Miehistä käytävässä keskustelussa ei ole nostettu selkeästi esiin moninaisuuden näkökulmaa. Keskustelun keskeinen teema käsittelee miesten ja naisten välistä suhdetta, mutta miesten keskinäisiä eroja ei ole kunnolla käsitelty. Esimerkiksi miesten keskinäiset, muista taustamuut- tujista riippuvat erot elinajanodotteessa ovat kaksi kertaa suuremmat kuin sukupuolten välillä.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja miehiä koskevien tasa-arvopoliittisten toimenpitei- den kohdalla tulisi aina huomioida, että miehet eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Iän ja etnisyyden kaltaisten erojen lisäksi miesten välillä on myös sukupuoleen perustuvaa epätasa-arvoa. Sukupuo- len ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on kaikkia mieskysymyksiä läpileikkaava teema.

Valtiollinen turvallisuus ja maanpuolustus perustuvat ns. legitiimeihin väkivaltakoneistoihin. Suomessa maanpuolustuksen fundamentteihin kuulunutta miesten yleinen asevelvollisuutta on kritisoitu maanpuolustuksellisin, taloudellisin ja tasa-arvoperustein. Nykyinen asevelvollisuuslaki asettaa miehet ja naiset eri asemaan. Kansakunnan perussidoksena olevien kansalaisoikeuksien ja -velvollisuuksien ei tulisi olla epätasa-arvoisesti jaettuja. On selvitettävä, mitä nykyinen asevelvollisuuslaki merkitsee tasa-arvonäkökulmasta ja millä tavoin asevelvollisuuteen liittyvä eriarvoisuus sukupuolten välillä voidaan purkaa.

Poikien ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi aiheuttaa myös vakavia komplikaatioi- ta. Muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävää ympärileikkausta ei tulisi voida suorittaa ennen kuin poikalapsi voi itse antaa siihen tietoisen suostumuksensa. Tämän edellytyksenä on, että poika on saavuttanut sellaisen iän ja kehitystason, että hän pystyy ymmärtämään hänelle annetun toimenpidettä koskevan tarpeellisen tiedon.

Poliisitilastoissa väkivallan tekijöistä on miehiä 78 - 89 prosenttia teon törkeydestä riippuen. Väkivalta ei kuitenkaan ole vain miesten ongelma.

Mieserityinen väkivalta vaatii mieserityisiä toimenpiteitä, joiden on ulotuttava ennaltaehkäisystä puuttumiseen ja jälkihoitoon. Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ sekä Miessakkien Lyömätön linja ovat esimerkkejä miestyöstä, joka kaipaa tukea ja laajentamista.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman (THL) myötä kertynyttä sukupuolistuneen väkivallan osaamista tulisi hyödyntää miehiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä.

Jos miehet kokevat vakavaa väkivaltaa parisuhteessa, palvelujärjestelmän pitää tarjota heille apua samalla tavalla kuin naisten kokiessa vastaavanlaista väkivaltaa. Sukupuolesta riippumatta väkivaltaan pitää puuttua nopeasti, jotta väkivallan kierre saadaan katkaistua. Suomessa uhrien palvelujärjestelmä, esimerkiksi turvakodit, on avoin miehille ja naisille. Olisi tärkeää kannustaa miehiä ilmoittamaan väkivallasta ja hakemaan apua väkivallan kohteeksi jouduttuaan myös silloin, kun väkivallan tekijä on tuntematon.

Väkivaltaa kokeneiden parissa työskenteleviä tulisi puolestaan opastaa tunnistamaan ja käsittelemään vä- kivallan kohteeksi joutuneiden miesten ongelmia.

Väkivaltaan liittyvää väärää ja hiljaista hyväksyntää on purettava. Salliva asenne miehiin kohdis- tuvaa väkivaltaa kohtaan on syvällä kulttuurissamme, huolestuttavasti etenkin nuorten kohdalla ja parissa. Poikiin kohdistuvaan ja poikien harjoittamaan väkivaltaan on puututtava. Konfliktien väkivaltaisiin ratkaisumalleihin on päästävä käsiksi niiden purkamiseksi ja vaihtoehtoisten toimintamallien rakentamiseksi.

Alkoholipolitiikalla voidaan vaikuttaa erityisesti miesten kokemaan väkivaltaan. Huomiota on kiinnitettävä myös väkivallan erityiskysymyksiin, kuten viha väkivallan sukupuolittuneisuuteen, miesten väliseen lähisuhdeväkivaltaan sekä kunniaan liittyviin konflikteihin perheissä ja suvuissa. Globalisaation myötä suvaitsevaisuutta tukevat taidot kielitaito ja monikulttuurisuuden ymmärrys ovat entistä keskeisempiä niin yhteiskunnallisen turvallisuuden kuin työelämässä menestymisenkin kannalta.

Väkivallan vastaisen työn kannalta on tärkeää, että ministeriöt varaavat riittävät resurssit vuonna 2010 julkaistun ja vuoteen 2015 ulottuvan naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toteutukselle. Ohjelman toimenpiteistä useat kohdistuvat yleisesti lähisuhdeväkivaltaan hyödyt- täen sukupuolesta riippumatta kaikkia lähisuhdeväkivallan uhreja. Miehiin kohdistuva lähi- ja pa- risuhdeväkivalta tulee ottaa huomioon osana naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmaa.

Väkivallan uhreille ja tekijöille suunnattua valtakunnallista auttamisverkostoa tulee kehittää pitkäjänteisesti ja palveluiden tuottamiseen on varattava aidosti riittävät resurssit. Hallitusohjelmaan ja tasa-arvo-ohjelmaan on kirjattu turvakotipaikkojen lisääminen, joten hallituskauden puolivälin jälkeen on jo syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

Varhaiskasvatus ja koulut ovat erityisasemassa sekä mieskuvan monipuolistamisessa että miesten väkivallan purkamisessa. Opetussuunnitelmia ja oppimateriaaleja olisi syytä tarkastella kriittisesti niiden rakentaman mieskuvan osalta.

Moninaisuuteen liittyvän koulujen toiminnan ja kouluille jaettavan materiaalin tulisi kattaa myös miesten moninai(si?)suus.

Viranomaistoimenpiteiden vaikutukset ovat rajalliset, ja erityisesti mieskuvaa koskevassa kysy- myksessä muiden toimijoiden rooli on merkittävä. Media sekä viihde- ja peliteollisuus - sisältäen muun muassa mainonnan ja lapsille suunnatun kaupallisen toiminnan haastetaan mukaan purkamaan väkivallan, suvaitsemattomuuden ja kilpailun läpäisemiä mieskuvia. Vaihtoehtoisten tarinoiden ja roolimallien luominen, esiin nostaminen ja tukeminen ovat tarpeen muun muassa normikriittinen mediakampanjoinnin muodossa (ks. esim. www.machofabriken.se/ ja normit.fi). Myös julkisuuden henkilöiden selkeä irtisanoutuminen väkivaltaisista ratkaisumalleista ja omien kokemusten esiin tuominen olisi tärkeää.

Vuonna 2006 Suomessa kriminalisoitiin seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Laki on osoittautunut ongelmalliseksi, koska poliisin on usein mahdotonta löytää todisteita siitä, että seksin ostaja on tiennyt paritustoiminnasta tai ihmiskaupasta. Täydellisellä seksin oston kriminalisoinnilla voitaisiin nykyistä tehokkaammin puuttua prostituutiota ja ihmiskauppaa ylläpitävään kysyntään ja vauhdittaa myönteistä asennemuutosta.

Keskustelunavaukset:

Koulutusta ei-väkivaltaisista konfliktien ratkaisumalleista on lisättävä ja väkivallattomia ratkaisumalleja koskevaa miestyötä on tuettava ja kehitettävä.

Poikien ja miesten ei-lääketieteellisistä syistä tehtävistä ympärileikkauksista tulisi luopua.

On selvitettävä miten asevelvollisuuteen liittyvä sukupuolten eriarvoisuus voitaisiin purkaa.

Selvitetään sukupuolen mahdollisia vaikutuksia rikostuomioihin.

Media sekä viihde- ja peliteollisuus haastetaan mukaan mieskuvan muuttamis- ja moninaistamistyöhön.

Järjestetään normikriittin
en mediakampanja mieskuvan monipuolistamiseksi.

Seksin ostaminen on kriminalisoitava. "

(Huono idea, RK

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/seksin-... )

"Sukupuoliroolien uudelleenneuvotteleminen"?

http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/11560...

Pannaan nyt varmuuden vuoksi tämäkin harhatiedepläjäys esille, jos ketään enää on haloslaisten "geeniraiskaajamurhaajamiesteorian" lumoissa (edes olevinaan...)...

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/03/sarah-b...

Kun meinaan YLE sitä jauhaa kuin tiibettiäistä rukousmyllyä niin, etten muista 20 vuoden ajalta YHDEN (1) luonto-ohjelman, edellisessä linkissä mainitun, jossa siitä on sanouduttu selkeästi irti (ja silloinkin vain empiirisesti!):

http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1737...

Vasemmistoliitto on hiukan avannut päätä lehdissään oikeaan suuntaan. Mutta paljon lisää tarvitaan oikaisua tiedepolitiikkaan, ennen kuin esimerkiksi minun ääneni tulee, paitsi joistakin puhtaan taktisista syistä...

Fasitinen rallatus sataa aina fasisten laariin, eikä esimerkiksi sellaisen vasemmistopuolueen, joka yrittää sellaisella todistella jotakin vaikkapa hyvin oikestolaisille (mutta köyhille) potentiaalisille äänestäjille.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuolierojen (monikossa) uudelleenneuvottelu alkaa olla ilmeisen ajankohtaista erityisesti inter-ja transsukupuolisten näkyvyyden ja yhdenvertaisuuden parantuessa ja käytännössä mm. esitettyinä tarpeina poistaa henkilötunnusjärjestelmästä sukupuoliviitteet.

Miesliikkeen(kin) piirissä tuo sukupuoliero ymmärretään kuitenkin varsin kaksijakoisen järjestyksen osana, ero maskuliinisuuden ja feminiinisyyden välillä on osin häilyvä ja neuvottelun tulosta, mutta kuitenkin olemassa.

Olavi Mansikka

Mitenhän tämä nyt tasa-arvoon liittyy? lähinnä on ottanut esille asioita jotka on osalla mihistä heikosti. No perhe ja lapset sekä tapaamisoikeus titysti ovat. Terveys tuskin. Hyvin negatiivisen sävyn vielä. Miehiä syyllistetään. armeijat muut pakolliset miehelle olet jättänyt pois. jotenkin tuntuu että enemmän näön vuoksi olet ottanut tämän kirjoituksen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Käsittääkseni asevelvollisuus (yhteiskunnan asettamana velvollisuutena miehille) liittyy olellisesti armeijaan - siellä se on luettelossa jämäkästi mainittuna.

Terveyserojen miesten keskuudessa voi katsoa muodostuvan paitsi miesten sisäisen hierarkian seurauksena, niin myös yhteiskunnan luokkaeroja noudatellen ja silloin kyse on myös laajemmasta tasa-arvokysymyksestä. Terveys ja hyvinvointiosaaminen linkittyvät oppimismotivaatioon ja osallisuuteen, joten kokonaisuutena arvioituna miesten koulutusasteen, työllisyyden ja terveydenhoitopalveluiden saatavuuden parantaminen lisää heidän hyvinvointiaan ja erityisesti pienentää syrjäytymiskehitystä.

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

"Kansan kielellä sanottuna ... vaatii miesten ja maskuliinisuuden vaateiden huomioimista paitsi tangentiaalisilla rajapinnoilla, niin myös ja ennen kaikkea maskuliinisuuden sensitiivisesti segregoituneilla vyöhykkeillä".

Noin epäselvä ilmaisu pistää silmään, eikä ole kansan kieltä nähnytkään. Onko tuo lainaus jostain sukupuolitutkimuksen gradusta? Mitä nyt siis ihan konkreettisesti miehiltä vaaditaan?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Eikös siinä sanottu vaaditaan miesten ja maskuliinisuuden huomioimista eikä että miehiltä sinänsä vaaditaan (muuta kuin itsensä huomioimista).

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

No niin niin, mutta mitä se huomioiminen tarkoittaa käytännössä? Kyllähän sitä huomioida voi kaikenlaista, mutta teot ratkaisee.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #7

Aivan mutta ensimmäinen askel on jonkun teon tarpeen tunnustaminen. Esim keskustelu poikien huonommasta koulupärjäämisestä ja tarpeesta tehdä asialle jotain on kuitenkin edellytys sille että jotain alkaa tapahtua. Se tapahtuminen tulee todeksi opettajankoulutuslaitosten käytävillä, koulun pihalla, oppimateriaalipajoissa ja toivottavasti myös kodeissa.
Itse olen miettinyt että 50.luvulta asti naisia on muokattu neuvokkuuteen ja aloitteellisuuteen ja itsenäisyyteen esim elokuvissa (kotimaisissa) ja mainoksissa ja kirjallisuudessa. Jossain Ruotsissa olettanen että miehiäkin kannustetaan samaan lastenkirjoista alkaen.
Viimekädessä me valitsemme tiemme.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #7

Huomioiminen on vähimmillään näitten kysymysten esilläpitämistä, julkista keskustelemista ja vaikuttavimmillaan tietystikin niiden merkityksen mukaisessa poliittisessa päätöksenteossa.

Konkreettisesti esimerkiksi isyyslain uudistamisen yhteydessä miesjärjestöillä ja miesaktivisteilla on ollut mahdollisuus lausua asiaan liittyvät mielipiteensä asiantuntijoina.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tästä onkin selvästi aiheellista kirjoittaa jokaisesta teemaosiostaan oma blogimerkintä syventävällä otteella ...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset